Algemene voorwaarden

H.A.H.J. Vaessen h.o.d.n. Createrra
Zuiderstraat 40
6006 ES Weert

lnschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 120664650000

(AS 138-10)
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en
verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van
H.A.H.J. Vaessen h.o.d.n. Createrra, gevestigd le Weert, hierna te noemen ‘de gebruiker”.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ‘de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij
een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze
bepalingen word! de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” word! in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” word! in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door gebruiker voor de uitvoering
van de opdracht te gebruiken planten, zaden, grand, bestratingmaterialen en overige materialen
alsmede los te verkopen planten, zaden, grond, bestratingmaterialen en overige materialen.
6. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,
tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘.de bescheiden”. Deze

bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-
roms, dvd’s, USB-sticks e.d ..

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
9. lndien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene
voorwaarden niet tel kens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen
heeft ingestemd.
2. lndien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht
verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden
nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de
wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de
uitvoering van deze afspraken is begonnen.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn
kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mils deze
gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. lndien partijen geen specifieke
onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geld! een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
De gebruiker is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor
zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
6. lngeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken,
onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk c.q. resultaat van de werkzaamheden
constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
klachtartikel van toepassing.
Artikel 11: Klachten
1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele
zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren e.d. te vermelden
op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon
dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk
aan de gebruiker le melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk
binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alie
gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. lndien geen expliciete
garantietermijn is overeengekomen, geld! een termijn van 1 jaar na levering.
3. De wederpartij is verplicht de door de gebruiker geleverde bescheiden – welke niet eerst in concept
aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele
zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden
geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden
aan de gebruiker le worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de
gebruiker.
4. Alie klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking –
doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk
aan de gebruiker te worden gemeld. Alie gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de
wederpartij.
5. lndien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is
gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te
beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
6. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen c.q. minimale
hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten,
gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij
is geen beroep op de garantie mogelijk.
7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8. Lid 7 van dit artikel geld! niet voor de consument.
9. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor
de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. lndien voor het onderzoek naar de
klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter
plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de
wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele
verpakking c.q. emballage.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van producten
die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker
is gevestigd, zij het dal de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor le leggen aan de
bevoegde rechler in de plaals waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consumenl is steeds bevoegd le kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk
bevoegde rechter, mils hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met lijdig word! hier
bedoeld: binnen elm maand nadal de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het
geschil le willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaals.
4. lndien de wederpartij gevesligd is builen Nederland, is de gebruiker gerechtigd le handelen conform het
bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig le maken bij de bevoegde
rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum:
September 2020